Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.
Partneri
Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

MATURITA ZO SLOVENČINY
2013

Ukážka 1

Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak

(úryvok, upravené)
A keď nad Hudákovom rozknísal sa ospalý vietor a pobral sa ponad dolinu k východu, vtedy zabolelo materino lono naposledy a narodil sa Jozef Mak.
A ženy okolo matere boli ospalé, ani toľko nepovedali, či je prišlé dieťa hodné alebo slabé, hoci sa toľko i v najhorších prípadoch povie. No i ľudskí ľudia sú zavše neľudskí, a že im Makova mater v tú chvíľu neodpúšťala, bolo preto, lebo nevedela, že je chvíľa veľkej borby, keď je nie noc, ani ráno, iba čas najtuhšieho a najsladšieho spánku, keď omdlieva i sila, i dobrota, i hriech, i rozkoš. Neodpúšťala, lebo ani boľavé lono neodplašilo hrôzu z hrude, oba ťažké prsníky zavalili sa priam na srdce a mater sa bála otvoriť ústa na otázku, či je nový život životom, alebo nesúca príťaž, o akej aj materi škoda rozprávať. Plakali jej kútiky úst, oči viseli na hrade, kde nebohý muž tvrdo zarúbal sekerou:
ZBOŽei POMOCi vibUDOVAL DOM TenTO Mak JANO roku pÁNa 1862 AVKUSTA 3 ho

1) Z ukážky 1 vyplýva, že Jozef Mak sa narodil

A)
B)
C)
D)

2) Ktorý jazykový jav je v zvýraznenej časti ukážky 1 uplatnený v súlade s platnými kodifikačnými dielami?

A)
B)
C)
D)

3) Z ukážky 1 vyplýva, že Eva Maková svoj pocit z narodenia syna vyjadrila

A)
B)
C)
D)

4) Ktorý prírodný úkaz opísal autor v závere románu Jozef Mak, keď chcel naznačiť smrť July?

A)
B)
C)
D)

5) Postava Jozefa Maka sa v súčasnej literárnej vede chápe ako

A)
B)
C)
D)

6) Napíšte, kto v ukážke 1 prostredníctvom autora informuje čitateľa o narodení Jozefa Maka.

Odpoveď:

7) Z druhého odseku ukážky 1 vypíšte tri slová, ktoré majú rovnaký slovotvorný základ.

Odpoveď:

8) V románe Jozef Mak nájdeme prvky lyrizovanej prózy. Ako sa nazýva literárny smer, v ktorom u nás lyrizácia v próze dosiahla vrchol?

Odpoveď:

Ukážka 2


(upravené)
SLOVENSKÝ LITERÁRNY FOND – výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru

vypisuje

Súťaž o najlepšiu vedeckú esej,

ktorej cieľom je stimulovať vedeckú esejistiku na Slovensku. Téma je ľubovoľná z oblasti spoločenských, prírodných a technických vied.
Predmet a podmienky súťaže: Vami vytvorená esej v rozsahu 3 – 13 strán, doteraz nepublikovaná v slovenskom jazyku. Príspevky, originál a 5 čitateľných kópií, posielajte na adresu SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO FONDU.
Súťaž je anonymná. Do zvláštnej obálky označenej heslom ESEJ vložte list, na ktorom uvediete svoje meno, adresu a názov eseje. Príspevok označte iba názvom eseje a príslušnou oblasťou. Na origináli a kópiách neuvádzajte svoje meno. O bálky zalepte.
Ceny: Príspevky posúdia odborné poroty menované pre príslušné oblasti. V každej oblasti budú udelené 3 ceny.
Uzávierka súťaže: 31. 12. 2012
Zverejnenie výsledkov: II . štvrťrok 2013

9) Kam musí súťažiaci uviesť svoje meno?

A)
B)
C)
D)

10) Funkciou textu ukážky 2 je

A)
B)
C)
D)

11) Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 2?

A)
B)
C)
D)

12) V ktorej možnosti je pravopisne správne uvedená adresa organizátora súťaže?

A)
B)
C)
D)

13) V ktorom z nasledujúcich slov sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení?

A)
B)
C)
D)

14) Koľko exemplárov eseje má súťažiaci podľ a ukážky 2 poslať do súťaže?

Odpoveď:

15) Do ktorej oblasti by mal podľ a ukážky 2 zaradiť súťažiaci esej s názvom Je kariéra dôležitejšia ako rodina?

Odpoveď:

16) Podľa ktorého skloňovacieho vzoru sa skloňuje podstatné meno esej?

Odpoveď:

Ukážka 3

William Shakespeare – Skrotenie zlej ženy

(úryvok, upravené)
KATARÍNA: Kto do vás nalieval tie múdrosti?
PETRUCCIO: Už s mliekom som ich cical z múdrej matky.
KATARÍNA: Syn múdrej matky – a má v hlave zmätky.
PETRUCCIO: Mám v nej aj rozum.
KATARÍNA: Ale zachladený.
PETRUCCIO: Rozohrial by sa v tvojej posteli.
No tárania už bolo až-až – poďme
k veci. Váš otec súhlasí s tým, že si
vás vezmem. Ponúkol mi už aj veno.
Chcete či nechcete, sa vezmeme.
Som, Katarína, pre vás ja ten pravý.
A keďže vidím – vidím, že aj ty si
nádherná žena, ja ťa milujem
a nedám ťa už nikomu, si moja,
narodil som sa, aby som ťa skrotil
a z divej Katy spravil Katušku,
čo bude nosiť skromnú fertušku.

17) V ktorej možnosti je vystihnutý význam slova táranie z ukážky 3?

A)
B)
C)
D)

18) Ktorý zmysel v ukážke 3 podporil záujem Petruccia o Katarínu?

A)
B)
C)
D)

19) Z ukážky 3 vyplýva, že mužská postava

A)
B)
C)
D)

20) Petruccio chce v ukážke 3 skrotiť Katarínu, čiže ju chce

A)
B)
C)
D)

21) V ktorom jazykovom štýle sa realizuje komunikácia medzi postavami v ukážke 3?

A)
B)
C)
D)

22) Ako nazývame druh expresívnych slov, ktorými Petruccio naznačil zmenu Kataríny na skrotenú Katušku?

Odpoveď:

23) Ako sa nazývajú samostatné prehovory Petruccia v ukážke 3?

Odpoveď:

24) Vypíšte z ukážky 3 jeden nezhodný prívlastok.

Odpoveď:

Ukážka 4

Július Satinský – Namiesto úvodu

(úryvok)
Pochádzam zo schudobnenej poľskej šľachty. Náš rod je zapísaný v šľachtickej matrike od roku 1618. Náš zoštátnený zámok leží na sever od Vratislavy (Rawicz). Prapradedo sa pridal k napoleonskému pluku a tiahol s ním cez Slavkov až do španielskej Zaragozy. Na tejto trase sa dodnes nachádzajú celé húfy Satinských (od mnohých dostávam do televízie listy). Jeden zo Satinských sa priatelil s Komenským a na zozname chirurgických nástrojov nájdete takzvané Satinského kliešte na otváranie hrudného koša…
Na Maďara som príliš skromný, na Poliaka príliš zlý obchodník, na Čecha som príliš márnotratný a na Rakúšana príliš zdravo vyvinutý, napísal som o sebe pred rokmi a na tom trvám. Skrátka a dobre, náš rod mal vždy na to, aby sa pred ním triasla celá Európa – najmä Európanky.
Pokiaľ viem, nikto z našej rodiny nebol vysokoškolsky vzdelaný. Šľachtickú minulosť vystriedala kapitalistická éra: môj dedo bol veľkoobchodník s prasatami, otec vlastnil kaviareň Grand a za socializmu sme boli komedianti.
Narodil som sa 20. augusta 1941, moja manželka je doktorka psychiatrie a máme dve deti. S Milanom Lasicom vlastníme imaginárnu firmu L + S, obchod so slovnými hračkami, humorom a pesničkami s ručením obmedzeným.

25) Ukážka 4 predstavuje

A)
B)
C)
D)

26) Ku ktorému súčasnému európskemu štátu sa na základe ukážky 4 viaže pôvod rodu Júliusa Satinského?

A)
B)
C)
D)

27) Z ukážky 4 vyplýva, že prapradedo Júliusa Satinského bol

A)
B)
C)
D)

28) V prvom odseku ukážky 4 sa nachádza

A)
B)
C)
D)

29) Z ukážky 4 vyplýva, že rod Satinských vlastnil

A)
B)
C)
D)

30) Kto dosiahol na základe ukážky 4 v rodine Júliusa Satinského najvyššie vzdelanie?

Odpoveď:

31) V ktorom storočí bol podľa ukážky 4 rod Júliusa Satinského zapísaný do matriky?

Odpoveď:

32) Napíšte pravopisne správne skratku slovného spojenia spoločnosť s ručením obmedzeným.

Odpoveď:

Ukážka 5

Šimon Pellar (28. 2. 1923 – 4. 9. 2010)
Český herec, spevák, doyen českej prekladateľskej scény , sa narodil v Púchove.

Bol všestranný talent, ktorý sa odmietal nudiť v časoch, keď už mal na to, ako hovoril, právo. Spolu s manželkou Lubou preložili desiatky amerických, anglických či nemeckých autorov, napríklad J. D. Salingera, za čo dostal v roku 1997 Štátnu cenu. Spieval, vystupoval v pražských divadlách, účinkoval aj vo filmoch. Ako 80-ročnému mu vyšiel prvý album.

33) Koľko jednoduchých dvojčlenných viet sa nachádza v ukážke 5?

A)
B)
C)
D)

34) Z ukážky 5 vyplýva, že Šimon Pellar

A)
B)
C)
D)

35) V ktorom slovnom spojení nedochádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu?

A)
B)
C)
D)

36) Najznámejší román amerického spisovateľa, ktorý sa spomína v ukážke 5, má názov

A)
B)
C)
D)

37) Ktorý typ vedľajšej vety sa v prvom súvetí ukážky 5 opakuje?

A)
B)
C)
D)

38) Z koľkých jazykov podľa ukážky 5 prekladal Šimon Pellar?

Odpoveď:

39) Napíšte pravopisne správne obyvateľské meno odvodené od mesta, v ktorom sa Šimon Pellar narodil.

Odpoveď:

40) Vypíšte z poslednej vety ukážky 5 podmet.

Odpoveď:

Ukážka 6

Martin Mozola – Úvod do filozofie

(úryvok, upravené)
Rozdiel medzi filozofiou a vierou umelecky vystihol renesančný maliar Raffaello. Autori učebnice Dejiny filozofie pre stredné školy umiestnili na obálku knihy detail z Raffaellovej fresky Aténska škola. Zobrazuje centrálnu časť fresky, na ktorej sú namaľované dve postavy, veľkí grécki filozofi Platón a Aristoteles. Jednoduché gestá rúk – Platón, držiaci v jednej ruke svojho Timaia, druhou ukazuje na nebesá (svet ideí). Aristoteles, zahalený v belasom plášti, drží Etiku a druhú ruku s dlaňou obrátenou k zemi (vecnému svetu) vystiera pred seba. Celková freska je alegóriou filozofie, ilustráciou racionálneho hľadania pravdy. Je plná postáv, ktoré v rôznych pozíciách spolu diskutujú alebo osamote premýšľajú. Starovekí filozofi a vedci sa so vznešenou vážnosťou zhromaždili uprostred monumentálnej architektúry. Kompozícia fresky je obdivuhodne vyvážená, ale pretože ide o obraz namáhavého ľudského myslenia, nevládne v nej skutočný pokoj.

41) Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 6?

A)
B)
C)
D)

42) Z koľkých slabík sa skladá slovo racionálny?

A)
B)
C)
D)

43) V ktorej možnosti sú literárne obdobia uvedené chronologicky správne?

A)
B)
C)
D)

44) V ktorej možnosti je pravopisne správne uvedený rovnaký farebný odtieň, aký predstavuje slovo belasý?

A)
B)
C)
D)

45) Ktoré z nasledujúcich slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovo ilustrácia v ukážke 6?

A)
B)
C)
D)

46) Vypíšte z ukážky 6 jedno slovo, ktoré je aj odborným názvom umeleckého výrazového prostriedku.

Odpoveď:

47) Vypíšte z ukážky 6 v poradí prvé slovné spojenie, ktoré označuje spôsob neverbálnej komunikácie.

Odpoveď:

48) Do ktorého jazykového štýlu patrí ukážka 6?

Odpoveď:

Ukážka 7

Július Lenko – Dcérke

Toľko lásky a nehy v očiach máš,
že každou vecou bývaš očarená.
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
celý náš byt až po strop napĺňaš,

keď v notách, zvučných ako hrkálky,
i tvoje malé detské srdce bije,
ja spoza záclon každej melódie
na tvoju cestu hľadím do diaľky.

Choď ňou, a nezablúď, i keď cesta tá
raz bude priama a raz kľukatá,
raz pôjde slncom a raz cez víchricu.

Život neplynie ako sladký sen,
má víry, blesky ako Beethoven.
Len majster zvládne jeho klávesnicu.

49) Ukážka 7 predstavuje

A)
B)
C)
D)

50) Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 7?

A)
B)
C)
D)

51) Ktorý druh lyriky predstavuje báseň Dcérke?

A)
B)
C)
D)

52) V ktorom z uvedených slovných spojení sa nachádza epiteton?

A)
B)
C)
D)

53) Ktorý rým využíva autor v prvej strofe básne Dcérke?

A)
B)
C)
D)

54) Z predposlednej strofy básne Dcérke vypíšte dvojicu opozít/slov s opačným významom, ktoré sa myšlienkovo viažu na životnú cestu dcérky.

Odpoveď:

55) Vypíšte z básne Dcérke podstatné meno, ktoré je v poslednom verši zastúpené slovom jeho.

Odpoveď:

56) Ktorý umelecký jazykový prostriedok predstavuje zvýraznené slovné spojenie?
Len majster zvládne jeho klávesnicu.

Odpoveď:

Ukážka 8

Anton Pavlovič Čechov – Radosť

(úryvok, upravené)
„No tak rýchlo čítajte!“
Mamka sa podívala na svätý obraz a prežehnala sa. Tatko si odkašlal a začal:
„29. decembra o jedenástej v noci úradník Dmitrij Kuldarov...“
„Bol som so Semionom Petrovičom… je tam všetko dopodrobna! No ďalej! Ďalej! Počúvajte!“
„… v opitosti sa pošmykol a spadol pod koňa tam stojaceho fiakristu Ivana Drotova, roľníka z dediny Durykino, Juchnovský okres. Splašený kôň prekročil Kuldarova a pretiahol cez neho sane, v ktorých sedel kupec druhej daňovej skupiny Stepan Lukov, a cválal po ulici, kým ho nezastavili domovníci. Kuldarov, ktorý spočiatku stratil vedomie, bol odvedený na policajnú stanicu a prehliadnutý lekárom. Úder v záhlaví…“
„To som narazil do oja, mamka! Kázali mi prikladať studený obklad na zátylok. Tak ste si prečítali? No čo? Vidíte! A rozletelo sa to po celom Rusku! Dajte ich sem!“
Miťa schmatol noviny, poskladal ich a strčil do vrecka.

57) V ktorej možnosti sú obe slová jednovýznamové?

A)
B)
C)
D)

58) Ktorá postava sa v ukážke 8 nespomína?

A)
B)
C)
D)

59) Hlavný hrdina ukážky 8 mal radosť z toho, že

A)
B)
C)
D)

60) Víťazný pocit hlavného hrdinu ukážky 8 môže čitateľ vnímať ironicky, pretože

A)
B)
C)
D)

61) Zvýraznený text v ukážke 8 predstavuje

A)
B)
C)
D)

62) Napíšte meno a priezvisko poškodeného z ukážky 8.

Odpoveď:

63) Napíšte termín označujúci vtipný, prekvapujúci záver rozprávania, ktorý však v ukážke 8 chýba.

Odpoveď:

64) Ktorým plnovýznamovým slovným druhom hlavná postava v ukážke 8 v prvom prehovore zosilňuje naliehavosť svojej požiadavky?

Odpoveď:


TIMMER TIMMER