Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.
Partneri
Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

MATURITA ZO SLOVENČINY
2009

Ukážka 1

Michail Jurjevič Lermontov – Loďka

Belie sa loďka osamelá,
kde mora hmla je modravá...
Za čím sa v diaľky rozletela?
Čo v kraji rodnom necháva?
Hrajú sa vlny, vietor rastie
a stožiar puká, narieka…
Oj, nehľadá ten plavec šťastie
a nie od šťastia uteká!
Podeň svoj azúr more vkladá,
lúč slnca zlatý hrá sa kol,
a on len, bludár, búrky hľadá,
ako by v búrkach pokoj _______ !
(úryvok)

1) Motívy osamelosti, búrliváctva a titanizmu zaraďujú báseň Loďka do obdobia

A)
B)
C)
D)

2) Ktorý druh lyriky je charakteristický pre báseň Loďka?

A)
B)
C)
D)

3) V ktorej možnosti sú správne pomenované umelecké prostriedky, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom dvojverší?
Hrajú sa vlny, vietor rastie
a stožiar puká, narieka...

A)
B)
C)
D)

4) V ktorej možnosti je vyjadrený význam slova modravý z ukážky 1?

A)
B)
C)
D)

5) V ktorej možnosti je uvedené slovo, ktoré patrí na zakryté miesto v ukážke 1?

A)
B)
C)
D)

6) Zo slova hmla vypíšte hlásku, ktorá je v ňom nositeľom slabičnosti.

Odpoveď:

7) Po akom druhu slovníka by siahol čitateľ, ktorý by nerozumel významu slova bludár?

Odpoveď:

8) Vypíšte z prvej strofy básne Loďka jedno sloveso, ktoré neoznačuje činnosť, ale stav (stavové sloveso).

Odpoveď:

Ukážka 2

Raymond Chandler – Vysoké okno

„Som Philip Marlowe,“ riekol som. „Hľadám pani Murdockovú. Pozvala ma.“
Nemladá-nestará frflanda zaškrípala zubami, zaklipkala očami a opýtala sa škriepnym príkrym hlasom, hodným jednej z prvých dobyvateliek Divokého západu: „Ktorú?“
„Čože?“
Ktorú pani Murdockovú?“ takmer na mňa skríkla.
„Pani Elizabeth Brightovú-Murdockovú,“ odvetil som. „Netušil som, že ich je viac.“
„To teda je,“ vyštekla služobná. „Máte navštívenku?“
Dvere držala odchýlené len nejakých dvadsať centimetrov. Do tejto medzery strčila nos a chudú svalnatú ruku. Vytiahol som náprsnú tašku, vybral z nej navštívenku a vložil som jej ju do ruky. Ruka i nos sa stiahli a dvere sa predo mnou zabuchli.
(úryvok)

9) Aký druh charakteristiky je použitý v druhom odseku ukážky 2?

A)
B)
C)
D)

10) V ktorej možnosti je správne uvedený spôsob, akým služobná privítala Marlowa?

A)
B)
C)
D)

11) Ktoré z nasledujúcich tvrdení o rozprávačovi v ukážke 2 je pravdivé?

A)
B)
C)
D)

12) V ktorej možnosti je správne určený druh podmetu v nasledujúcej vete?
Ruka i nos sa stiahli.

A)
B)
C)
D)

13) V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie zvýrazneného slova v slovnom spojení jedna z prvých dobyvateliek?

A)
B)
C)
D)

14) Z druhého odseku ukážky 2 vypíšte jedno autorom vytvorené expresívne slovo.

Odpoveď:

15) Vypíšte z uvedeného pomenovania literárnej postavy jedno slovo, ktoré v G sg. nezmení tvar.
Pani Elizabeth Brightová-Murdocková

Odpoveď:

16)Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo navštívenka?

Odpoveď:

Ukážka 3

Ivan Krasko – Topole

Hej, topole, tie topole vysoké!
Okolo nich šíre pole –
Čnejú k nebu veľké, čierne
– zrovna jako čiesi bôle –
topole.

Hej, topole, tie topole bez lístia!
Duch jak čísi špatnej vôle
hrdo stoja ošarpané,
v mraze, vetre nahé, holé
topole.

Hej, topole, tie topole bez žitia!
Nemo stoja v úzkom kole
– prízraky sťa z nirvány by –
pozerajú v prázdno dole
topole.

Hej, tie hrdé, vysočizné topole!
Ako vzhľad ich duch môj zmizne...
Hore...? Dolu...? Do nirvány...?
– Ako havran ošarpaný
do noci...

17) Aký cit/pocit autora vyjadruje báseň Topole?

A)
B)
C)
D)

18) V ktorej možnosti je správne vysvetlený význam symbolu noc z poslednej strofy básne Topole?

A)
B)
C)
D)

19) V ktorej možnosti nie je uvedené prirovnanie?

A)
B)
C)
D)

20) Slovo okolo v prvej strofe básne Topole je

A)
B)
C)
D)

21) V ktorej možnosti sú v chronologickom poradí zoradení autori podľa literárneho obdobia, v ktorom tvorili? (Začnite od najstaršieho obdobia.)

A)
B)
C)
D)

22) Vypíšte z druhej strofy básne Topole jedno slovo, ktoré navodzuje pocit neurčitosti.

Odpoveď:

23) Z druhej strofy básne Topole vypíšte jedno slovo, v ktorom neplatí rytmický zákon.

Odpoveď:

24) Vypíšte z poslednej strofy básne Topole jedno citovo zafarbené slovo so zveličujúcim významom.

Odpoveď:

Ukážka 4

Ladislav Mňačko - Ako chutí moc

Nebolo to tak celkom jedno. Stratení boli, ale nie je celkom jedno, kto v takejto chvíli, v noci, v tme, začne strieľať prvý. Prvý musí páliť do tmy, na neznámy cieľ, ale v tej chvíli sa sám stane viditeľným cieľom.
Možno aj oni myslia na to isté... možno aj oni čakajú na záblesky našich zbraní... pomyslel si Frank.
Nastalo zvláštne ticho, desivé, hrozivé ticho. Nemci nestrieľali. Frank nemohol vidieť, čo robia, ale iste aj oni zaľahli a čakali. Predsa len sa trochu báli hôr a noci.
Frankovi trešťalo v hlave, počul divý buchot vlastného srdca, napätie bolo neznesiteľné a sekundy sa vliekli, vliekli, boli dlhšie ako minúty a minúty boli dlhšie ako hodiny a hodiny boli dlhšie ako nekonečno.
„Načo ešte čakáte, doboha?“ skríkol ranený. „Chcú nás mať istých a takto nás majú istých!“
„Čuš...“ zahriakol ho veliteľ. „To chce nervy.“
Frank sa usmial. Nervy? Aké nervy? Kto ich ešte má? Nemci majú nervy, môžu si dovoliť ich mať.
A predsa stratili nervy Nemci. Možno len o minútu prv ako oni, možno len o sekundôčku. Frankovi sa zdalo, že počuje tlmené „Ab“, a v tme pred nimi nastal akýsi šum, pohyb, opäť udieral kov o kov, tlmená kliatba, praskot suchých halúzok pod nohami, rachot uvoľneného balvana, ktorý sa kotúľal do údolia.
(úryvok)

25) Autorovi sa v ukážke 4 podarilo vykresliť atmosféru

A)
B)
C)
D)

26) Ktoré z nasledujúcich tvrdení o diele Ako chutí moc je pravdivé?

A)
B)
C)
D)

27) Autor situoval príbeh diela Ako chutí moc

A)
B)
C)
D)

28) Ktorú významnú svetovú historickú udalosť zachytil L. Mňačko v diele Ako chutí moc?

A)
B)
C)
D)

29) Ktorým vetným členom je zvýraznená časť slovného spojenia napätie bolo neznesiteľné?

A)
B)
C)
D)

30) Určte literárny žáner diela, z ktorého je ukážka 4.

Odpoveď:

31) Vypíšte z prvých troch odsekov ukážky 4 prvé slovo vety, v ktorej je vyjadrené stupňovanie (gradácia) napätia.

Odpoveď:

32) Z nasledujúcej vety vypíšte jedno štylisticky príznakové slovo.
Možno len o minútu prv ako oni, možno len o sekundôčku.

Odpoveď:

Ukážka 5

Milan Lasica, Július Satinský – Náš priateľ René

2. HEREC (Vyjde pred oponu a hneď zmizne.) — Ešte stále tam sedia. Udrite ešte raz na gong! (Gong.) (Vyjde pred oponu.) — Dobrý večer! Aby ste nás rozumeli, my vás nevyháňame. Ide nám len o úprimné varovanie. Na dnešný večer sme pripravili obzvlášť komplikovanú monumentálnu historickú fresku z XVIII. storočia. Je určená hŕstke vyvolencov, ktorí si vedia všetko domyslieť: kulisy, hercov, dej, pointy a tak ďalej. Jedným slovom, pre tých najschopnejších. Dramatizovaný román je najnáročnejší žáner. V románe sa to len tak _______ postavami. Až človek chvíľami stráca orientáciu. Je Bolkonskij brat či švagor, Bezuchov sa tvári ako keby nič, Clyde ju sotí do vody, Raskoľnikov vytiahne sekeru, človek znervóznie, rozbolí ho hlava. Keď všetko, na čo máte pri čítaní pol roka, musíte stráviť za dve hodiny, môže vám v mozgu nastať poriadny skrat. A dnes večer bude o to horšie, že celé davy postáv z neznámeho Bajzovho románu budeme hrať len my dvaja. Veď o tom sa porozprávame o chvíľu, keď tu zostane len hŕstka najzarytejších. Preto vám teraz radím: vstúpte do seba a využite časovú rezervu, ktorú vám so súhlasom riaditeľstva poskytujeme. O štvrť hodiny môžete byť od divadla pekne ďaleko, podaktorí šikovnejší hádam aj doma. (úryvok)

33) Ktorý znak románu je naznačený v nasledujúcej vete?
Keď všetko, na čo máte pri čítaní pol roka, musíte stráviť za dve hodiny, môže vám v mozgu nastať poriadny skrat.

A)
B)
C)
D)

34) V ktorej možnosti je uvedený epický žáner, ktorý sa nevyskytuje vo veršovanej podobe?

A)
B)
C)
D)

35) V ktorej možnosti sú uvedené mená kodifikátorov spisovnej slovenčiny?

A)
B)
C)
D)

36) V kontexte ukážky 5 vyznieva úvodná veta Ešte stále tam sedia ako

A)
B)
C)
D)

37) Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje gramatickú chybu?

A)
B)
C)
D)

38) Na základe miesta, kde sa o45dohráva dej ukážky 5, uveďte, o kom hovorí 2. herec v prvej vete svojho prehovoru.

Odpoveď:

39) Napíšte vybrané slovo, ktoré na základe kontextu patrí na zakryté miesto v ukážke 5.

Odpoveď:

40) Pre ktorý literárny druh sú typické pojmy kulisy, herci, dej?

Odpoveď:

Ukážka 6

Ján Hrušovský – Dolorosa

Čo však vyhnalo sestru Dolorosu do opustených chodieb, keď podľa dobrozdania starostlivej abatiše bolo jej vnútro znova také čisté ako svieži ľaliový kvet?
To sestra Dolorosa sama nevedela. Po polnoci jednoducho vstala, prehodila si cez plecia vlnenú prikrývku a nečujne vykĺzla z cely. V srdci mala pokoj, myseľ bezpečne umŕtvenú, áno, v tvári ani stopy po nejakom vnútornom rozrušení. Keby nebola náhodou celkom pri vedomí, mohli by sme jej stav nazvať námesačným, také mala pohyby. Ale či nekonáme veľmi, veľmi často akosi mimovoľne a takmer v námesačnom stave? Dolorosa musela ísť. Poslúchla neznámy imperatív, ktorý sa skrýva v najtajnejších hlbinách každého tvora a ktorý nikdy neskladá účty zo svojho konania. Dávame mu rôzne mená, vykladáme si ho tiež rôzne, ale v jadre ostáva hybnou pákou všetkých vecí a udalostí. Voláme ho osudom a Božou prozreteľnosťou. Kryje naostatok i pojem prapudu. To, hľa, je všetko, čo vieme.
Jej kroky boli opatrné, ale isté. Vnútorná sila, ktorá ju zohnala z lôžka, viedla ju celkom naisto aj ku konečnému cieľu a Dolorose neostávalo iné, len slepo poslúchať. Či analyzuje ľudský tvor výbuch svojich pudov, keď sa z ničoho nič nájde v samom strede ich víru?
(úryvok)

41) Kde sa najpravdepodobnejšie odohráva dej ukážky 6?

A)
B)
C)
D)

42) V ktorej možnosti nie je uvedené synonymum k zvýraznenému slovu v nasledujúcej vete?
Dolorose neostávalo iné, len slepo poslúchať.

A)
B)
C)
D)

43) V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

A)
B)
C)
D)

44) Do ktorého jazykového štýlu patria slová dobrozdanie a účet?

A)
B)
C)
D)

45) V akom vzťahu sú vety v nasledujúcom súvetí?
Jej kroky boli opatrné, ale isté.

A)
B)
C)
D)

46) Pomenujte umelecký jazykový prostriedok, ktorý predstavuje prvá i posledná veta ukážky 6.

Odpoveď:

47)Vypíšte z posledného odseku ukážky 6 vokalizovanú predložku.

Odpoveď:

48)Vypíšte z druhého odseku ukážky 6 jedno slovo alebo slovné spojenie, ktoré má rovnaký význam ako slovné spojenie neznámy imperatív nachádzajúce sa v tom istom odseku.

Odpoveď:

Ukážka 7

Dušan Čaplovič – Včasnostredoveké osídlenie Slovenska

Z hľadiska poznávania vyspelosti kultúrneho a duchovného života naddunajských Slovanov (Slovienov) v oblastiach ľavobrežných prítokov Dunaja majú veľký význam objavy veľkomoravských kostolov v Nitre, Kostoľanoch pod Tríbečom, Bratislave-Hrade a Devíne. Archeologické výskumy potvrdzujú, že christianizačný proces naberal na intenzite najmä po zjednotení Nitrianskeho a Moravského kniežatstva.
Do súboru veľkomoravských kostolov bol s rezervou predbežne zaradený jednoloďový kostol v katastri Skalka nad Váhom (na základe nálezov veľkomoravských hrobov).
Ak vychádzame z najnovších poznatkov archeologického bádania, je potrebné odmietnuť datovanie Rotundy sv. Juraja do veľkomoravského obdobia. A. Ruttkay jej počiatky zaradil do konca 12. a prvej polovice 13. storočia, M. Slivka uvažuje, že rotunda vznikla už v priebehu 10. storočia.
Podobne aj rotunda v Michalovciach nepatrí do veľkomoravského alebo predrománskeho, ale až do románskeho obdobia.
(úryvok)

49) Ktorý z nasledujúcich literárnych žánrov bol typický pre literatúru z obdobia Veľkej Moravy?

A)
B)
C)
D)

50) Podľa ukážky 7 archeológovia používajú ako prostriedok na datovanie chrámu

A)
B)
C)
D)

51) Ktoré z nasledujúcich slov má rovnaký význam ako zvýraznené slovo v slovnom spojení christianizačný proces?

A)
B)
C)
D)

52) Akým jazykovým štýlom je napísaná ukážka 7?

A)
B)
C)
D)

53) Ktorý chrám nepovažuje autor ukážky za veľkomoravskú stavbu?

A)
B)
C)
D)

54) Vypíšte z prvého odseku ukážky 7 trojslovný výraz, ktorým autor súborne nazval rieky Morava, Nitra a Váh.

Odpoveď:

55)Napíšte celý názov obce, pri ktorej podľa ukážky 7 archeológovia našli kostol, ktorý mohol vzniknúť v čase Veľkej Moravy.

Odpoveď:

56)Napíšte pravopisne správne slovo, z ktorého vznikla skratka sv. – použitá v treťom odseku ukážky 7.

Odpoveď:

Ukážka 8

Sú odvážni vyznávači hesla: „Ži, akoby bol tento deň tvoj posledný“. Až do šialenstva ma privádzajú myšlienky o tom, ako všelijako si to ľudia môžu vysvetliť a čo všetko by v posledný deň stvárali. Sú to tie búrlivejšie, pôžitkárske osoby, ktoré by chceli v ten posledný deň zažiť úplne všetko – všetkých vidieť, všetko mať, všetko ochutnať a do všetkého strčiť prst.
Premýšľala som preto o svojej verzii posledného dňa.
Asi by som šla ráno do práce a slušne by som poslucháčom v rádiu oznámila, že je to môj posledný deň a že sa už teda nikdy nedostavím do zamestnania. Potom by som odmietla zopár exkluzívnych rozhovorov novinárom. Potom by som išla odhlásiť hypotéku, lízing, zdravotnú, sociálnu, odhlásila by som mobil, elektrinu, nájomné, všetkých 14 dôchodkových pilierov, zaplatila by som dane, lebo to, že ste mŕtvi, vás od platenia daní neuvoľňuje, ďalej by som obtelefonovala pár známych, zašla by som do pohrebnej služby, všetko by som zorganizovala, všetkých by som pozvala, ale pre nedostatok času už iba mejlom, vyvesila by som bielizeň, aby v práčke nezhnila skôr než ja, pekne by som sa nalíčila, obliekla a ľahla si do postele taká pripravená, že by už so mnou nemal nikto starosti.
Zodpovedný človek by svoj posledný deň s vedomím, že je jeho posledný, strávil presne takto. Preto ja naozaj nie som vyznávačom hesla „Ži každý deň tak, akoby bol tvoj posledný“, lebo, uznajte, to sú už aké náročné vybavovačky...
Logicky som sa preto snažila nájsť si vhodnú zmenu hesla „Ži, akoby bol každý deň tvoj posledný“. Skúšala som – predposledný? Jeden z posledných? Podľa všetkého posledný? Alebo... prvý? Ži, akoby bol každý deň tvoj prvý? To by šlo. Čiže: Ži, akoby si sem práve prišiel, takže buď slušný, veci sleduj a snaž sa ich pochopiť, uč sa, akoby si stále vôbec nič nevedel, objavuj stále niečo nové, obchádzaj niektoré škodlivé stereotypy a udržuj si v sebe detstvo? A tak ďalej a tak podobne? Asi hej. To by celkom šlo.
(Adela Banášová, 24. 10. 2007, Rebecca, skrátené)

57) Aký žáner predstavuje ukážka 8?

A)
B)
C)
D)

58) V ktorej možnosti je uvedený najvýstižnejší názov ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

59) V ktorej možnosti je uvedený druh vedľajšej vety zo zvýrazneného súvetia ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

60) V ktorej možnosti sa nachádza slovo alebo slovesný tvar, ktoré nepatria do daného radu?

A)
B)
C)
D)

61) V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané správne?

A)
B)
C)
D)

62) Vypíšte z posledného súvetia prvého odseku ukážky 8 jedno slovo, v ktorom je použitá spoluhláska ako slabikotvorná.

Odpoveď:

63) Vypíšte z tretieho odseku ukážky 8 slovo cudzieho pôvodu, ktoré má rovnaký význam ako slovenské slovo prenájom.

Odpoveď:

64) Z predposledného odseku ukážky 8 vypíšte jedno slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru vysvedčenie.

Odpoveď:


TIMMER TIMMER