Vitajte na stránkach zmaturujem.sk

Na tejto stránke nájdete nie len termíny na maturitu, PDF a listening maturitných testov, ale aj online testy na maturitu s okamžitým vyhodnotením priamo na webe.
 
Verím, že Vám to pomôže a zmaturujete jednoducho a bez problému.
Partneri
Reklama
Naše Logo
Pridajte si naše logo na Vašu stránku!
Zmaturujem

MATURITA ZO SLOVENČINY
2008 A

Ukážka 1

Lev Nikolajevič Tolstoj – Vojna a mier

Anna Michajlovna so svojou uplakanou, ale príjemnou tvárou sa posunula bližšie ku grófkinmu kreslu. „Budem k tebe celkom úprimná,“ povedala Anna Michajlovna. „Nás, starých priateľov, zostalo už tak málo! Práve zato si tak vážim tvoje priateľstvo.“
Anna Michajlovna pozrela na Vieru a zháčila sa. Grófka stisla priateľke ruku. „Viera,“ povedala grófka najstaršej dcére, ktorá zrejme nebola jej miláčikom. „Ako to, že sa neviete ničoho domyslieť? Vari necítiš, že si tu zbytočná? Choď za sestrami!“
Krásna Viera sa usmiala a bolo vidieť, že sa necíti ani trochu dotknutá.
(úryvok)

1) V ktorej z možností je správne uvedený dôvod, prečo grófka stisla Anne Michajlovne ruku?

A)
B)
C)
D)

2) V ktorej možnosti je správne uvedený dôvod, vyplývajúci z ukážky 1, pre ktorý si Anna Michajlovna váži grófkino priateľstvo?

A)
B)
C)
D)

3) V ktorej možnosti je uvedené slovo patriace na zakryté miesto nasledujúcej definície?
Objektivizovaný subjekt v epickom alebo dramatickom texte, ktorý sa realizuje priamym autorským hodnotením a ktorého funkcia sa prejavuje v činoch, nazývame _________.

A)
B)
C)
D)

4) V ktorej možnosti je správne uvedený spôsob, ktorým grófka vyjadrila svoju nespokojnosť s dcérou?

A)
B)
C)
D)

5) Ako sa z lexikologického hľadiska nazýva dvojica slov, ktoré použil Lev Nikolajevič Tolstoj v názve svojho románu?

A)
B)
C)
D)

6) Ktorý typ vety z hľadiska modálnosti sa v ukážke 1 nenachádza?

Odpoveď:

7) Vypíšte z ukážky 1 slovné spojenie, ktorým autor naznačil čitateľovi, že sa Viera vyrovnala s tým, že nie je matkino najmilovanejšie dieťa.

Odpoveď:

8) Napíšte slovom, koľko viet tvorí nasledujúci text.
Anna Michajlovna so svojou uplakanou, ale príjemnou tvárou sa posunula bližšie ku grófkinmu kreslu.

Odpoveď:

Ukážka 2

Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu

VIKOMT (zadychčane): Bezočivosť namyslená!
Sedmoslivkár, čo ani rukavíc nemá,
a chodí bez čipočiek, bez kystiek a mašlí!
CYRANO : Mňa mravná cena moja o moc väčšmi krášli!
Jak módny panák cifrovať sa – neviem načo!
Mne svedčí márnivosti menej o voľačo!
Nedbalo nikdy by som dotiaľ nevychádzal,
kým urážku do čista by som nevymazal,
kým bol by vo mne svedomia hlas uspaný,
česť poškvrnená a žiaľ z vlastnej pohany!
Ale ja nemám nič, čo žiarne nebolo by,
hľa, chochol nezávislej slobody ma zdobí;
nie urastenú postavu, na obdiv svetu,
lež svojho ducha viažem do korzetu,
úspechy vlastné ako stužky pripínam si,
jak fúzy vykrúcam si ducha svojho krásy,
prechodím spoločnosť aj zástup premnohý,
a pravdy vôkol mňa zvonia jak ostrohy!
(úryvok)

9) Dokedy by Cyrano podľa svojich slov nedbalo nikdy nevychádzal z domu?

A)
B)
C)
D)

10) Slovné spojenie svojho ducha viažem do korzetu predstavuje

A)
B)
C)
D)

11) Slovo sedmoslivkár je v kontexte ukážky 2 použité vo význame

A)
B)
C)
D)

12) V prehovore vikomta sa nachádzajú vedľajšie vety

A)
B)
C)
D)

13) Prečo autor v Cyranovej replike opakovane použil osobné zámeno v dlhšom tvare na začiatku výpovede?

A)
B)
C)
D)

14) Aké sú všetky vety ukážky 2 z hľadiska modálnosti?

Odpoveď:

15) Napíšte genitív jednotného čísla slova česť.

Odpoveď:

16) Do ktorého literárneho druhu zaraďujeme ukážku 2?

Odpoveď:

Ukážka 3

Janko Silan – Odkaz

Pozri sa, slnko i nám svieti,
ja pre ten zázrak nemám slov.
Keby sme boli celkom svätí,
nebolo by tu omylov.

Ale hľaď: kde zrieš, všade letí
tvár smutná, bez viery a snov.
Odolať ťažko, ťažko je ti,
myslíš si: letieť treba s ňou.

Lež básnik vraví: stoj!
Nech smrť si lieta šialená,
ty stoj a spievaj zasnená,

ako Boh tíši nepokoj.
Bez neho, sestra vzdialená:
čo mi je život tvoj i môj? (úryvok)

17) V ktorej možnosti je uvedená žánrová forma Silanovej básne?

A)
B)
C)
D)

18) Báseň Odkaz sa z hľadiska obsahu člení na tri časti. V ktorej možnosti sa nachádza slovo uvádzajúce druhú časť jej obsahovej kompozície?

A)
B)
C)
D)

19) Akým vetným členom je zvýraznené slovo vo vete Nech smrť si lieta šialená?

A)
B)
C)
D)

20) Slovné spojenie Nech smrť si lieta šialená v básni Odkaz nie je

A)
B)
C)
D)

21) Ktorá z možností najlepšie vystihuje duchovné posolstvo básne Odkaz?

A)
B)
C)
D)

22) Napíšte rýmovú schému posledných šiestich veršov básne Odkaz.

Odpoveď:

23)Vypíšte zo šiesteho verša ukážky 3 prívlastok, ktorý nie je epitetom.

Odpoveď:

24) Napíšte slovo, na ktoré odkazuje zámeno neho v predposlednom verši ukážky 3.

Odpoveď:

Ukážka 4

Ján L. Kalina – Román lásky v korešpondencii

Vysokovážený pane!
Milý priateľu!
Milý František!
Milý Fero!
Drahý Fero!
Zlatý Ferko!
Ferinko môj!
Anjelík!
Ferko!
Milý Ferko!
Milý František!
Vážený pane!
Pane!
(úryvok)

25) Na základe oslovení použitých v ukážke 4 sa dá pozorovať vývoj ľúbostného vzťahu, ktorý sa najpravdepodobnejšie končí

A)
B)
C)
D)

26) V ktorej z uvedených možností sa nachádza slovo, ku ktorému neexistuje homonymný pár?


A)
B)
C)
D)

27) V ktorej možnosti sú správne uvedené skloňovacie vzory podstatných mien Ferko a František?

A)
B)
C)
D)

28) Ktoré z nasledujúcich pravidiel sa neuplatňuje pri písaní súkromného listu?

A)
B)
C)
D)

29) Z koľkých slabík sa skladá slovo korešpondencia?

A)
B)
C)
D)

30) Vypíšte z básne slovo, ktoré predstavuje vrchol (najvyššiu intenzitu) zobrazeného vzťahu.

Odpoveď:

31) Vyhľadajte v ukážke 4 jedno slovné spojenie, v ktorom je podstatné meno použité vo vokatíve. Napíšte nájdené podstatné meno v nominatíve jednotného čísla.

Odpoveď:

32) V ukážke 4 sa nachádza jedno zložené slovo. Napíšte slovné druhy slov, z ktorých vzniklo. (oddeliť čiarkou, alebo použiť a)

Odpoveď:

Ukážka 5

Martin Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie

Ondrej Tráva, gazda v Kameňanoch, zavesil gazdovanie na klinec a dal sa na špekuláciu. Gazdovstvo viedol jeho syn a on sa venoval kupectvu. S čím vlastne kupčil, ťažko menovite povedať. Ako mešťan mení dľa sezóny a módy obleky, tak Ondrej Tráva menil dľa okolností články svojho obchodu. Niet vari plodiny ani výrobku, ktoré by za čas svojho pôsobenia nebol dovážal na trh. A čo je zvláštne a svedčí o jeho nadaní: vždy vedel, kedy treba tento článok opustiť a tamten miesto neho pochytiť, aby z toho povstal úžitok a nie škoda.
Menovite po jarmokoch chodil nielen do blízkeho okolia, ale i po druhých vidiekoch. Nie div, že naďaleko znalo ho každé dieťa. Ale on – ako všetci vychytení ľudia – málokoho znal dôkladne alebo dľa mena, zato každému sa dával do známosti ako starému známemu. A často podarilo sa mu zaviesť ľudí, lebo dľa kroja a výrečnosti hneď vynašiel sa, kto z ktorej dediny a akého je stavu a povolania, a dľa toho vedel sa i držať.
(úryvok)

33) Ktoré z uvedených tvrdení o tvorbe Martina Kukučína je pravdivé?

A)
B)
C)
D)

34) Ktoré tvrdenie o Ondrejovi Trávovi vyplýva z ukážky 5?

A)
B)
C)
D)

35) V ktorej z uvedených možností je najlepšie vystihnutá premena postavy Aduša v poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie?

A)
B)
C)
D)

36) Kto bol báčik z poviedky Keď báčik z Chochoľova umrie?

A)
B)
C)
D)

37) Ktoré z uvedených slov vystihuje význam slovného spojenia zaviesť ľudí z posledného súvetia ukážky 5?

A)
B)
C)
D)

38) Ako sa zo syntaktického hľadiska nazýva zvýraznená časť nasledujúcej vety?
Ondrej Tráva, gazda v Kameňanoch, zavesil gazdovanie na klinec a dal sa na špekuláciu.

Odpoveď:

39) Nájdite v poslednom súvetí ukážky 5 jedno slovo, ktoré je použité v zastaranom tvare. Napíšte jeho súčasnú podobu.

Odpoveď:

40) Vypíšte z prvého súvetia ukážky 5 jedno citovo zafarbené, štylisticky príznakové slovo so zhoršujúcim významom.

Odpoveď:

Ukážka 6

Ivan Horváth – Strieborný prach

Sadol si za jeho chrbát. A zvieral pevne sekeru. Teda tu je! Len vystrieť ruku, rozohnať sa a všetkému bude koniec. A bude pomstený aj on, aj matka. Ale čomu bude koniec?
Pozrel na toho cudzinca, na svojho otca. Sedel tam ticho, nehybne, ruky mal zložené ako k modlitbe. Hlboké vrásky nešťastia rozrývali jeho tvár.
Niečo mu dvíhalo ruku, sekeru v nej. Ale čomu bude koniec? Čo mu spravil vlastne ten človek? V Jánovej hlave niečo prasklo. Namáhal sa, chcel dať odpoveď na tie otázky, ale nemohol. Nevedel dať odpoveď.
Krčmár prišiel, trel si rozpačito ruky a povedal: „Ale dnes tu nemôžete sedieť, chcem mať zatvorené.“
Cudzinec sa pohol, zdvihol nehybnú tvár na povalu a povedal nekonečne smutným hlasom: „Kto ma odvedie na stanicu?“ A díval sa stále na povalu.
Ten človek bol slepý. Ten človek bol nešťastný. Sto ráz nešťastnejší než on. Jánovi vypadla sekera z ruky. Nikto sa nehýbal.
Tu vstal Ján, pristúpil k nemu a chytil ho za rameno. „Ja som Ján Martinák,“ povedal zvučným hlasom, „ ja som váš syn. Poďte k nám, matka sa bude tešiť.“ A odviedol ho pevným krokom.
(úryvok)

41) Prvá veta druhého odseku z hľadiska kontextu ukážky 6 vyjadruje

A)
B)
C)
D)

42) Prečo Ján nezdvihol sekeru na svojho otca?

A)
B)
C)
D)

43) V ktorej možnosti je uvedený správny zápis výslovnosti zámena nikto?

A)
B)
C)
D)

44) Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná bez chyby?

A)
B)
C)
D)

45) Aký typ rozprávača sa nachádza v ukážke 6?

A)
B)
C)
D)

46) Vypíšte z ukážky 6 slovo, ktoré naznačuje, že krčmár nehovorí slepcovi pravdu.

Odpoveď:

47) Určte vetný člen zvýrazneného slova v nasledujúcej vete.
Hlboké vrásky nešťastia rozrývali jeho tvár.

Odpoveď:

48) Vypíšte z ukážky 6 prvé slovo vety, ktorá vyjadruje, že Ján prvýkrát zaváhal nad svojím zamýšľaným činom.

Odpoveď:

Ukážka 7

Slabá gramotnosť podstatne skracuje život

Nízka zdravotná gramotnosť je neschopnosť prečítať s porozumením text, ako sú údaje na obaloch liekov, odporúčania lekárov alebo formuláre v nemocniciach. Ťažkosti s porozumením textu sa podľa vedcov zo Severozápadnej univerzity v USA v príčinách úmrtia zaradili na druhé miesto hneď za fajčenie.
Vedci začali pracovať na výskume v roku 1997, keď preskúšali zo zdravotnej gramotnosti 3 260 ľudí starších ako 65 rokov. V testoch mali okrem základných informácií odpovedať na otázky typu: „Máte užívať tento liek na prázdny žalúdok hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Jesť budete o dvanástej. Kedy užijete tabletku?“ Alebo: „Normálna hladina cukru je od 80 do 130. Vy ju máte 160. Ste v poriadku?“ Až štvrtina ľudí nedokázala na tieto otázky odpovedať správne.
O šesť rokov neskôr vedci zisťovali, ktorí zo skúšaných pacientov sú ešte nažive. Výsledky ukázali, že ľudia v dôchodkovom veku, ktorí nevedia správne porozumieť svojmu zdravotnému stavu a liečbe, vykazujú po piatich rokoch až o polovicu vyššiu úmrtnosť ako tí, ktorí s porozumením textu nemajú problém.
„Lekári musia používať jednoduchý jazyk,“ hovorí Baker, hlavný autor štúdie, ktorý by najradšej vylúčil odborné výrazy zo slovníka lekárov pri komunikácii s pacientmi. „Jeden obrázok dokáže nahradiť tisíc slov,“ uviedol Baker s tým, že lekári si musia byť pred prepustením pacienta z ordinácie istí, že im porozumel.
(M. Vajs, Pravda, upravené)
(úryvok)

49) O koľkej má pacient podľa inštrukcií v druhom odseku ukážky 7 užiť daný liek?

A)
B)
C)
D)

50) Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 7?

A)
B)
C)
D)

51) Nový prieskum na pôvodnej vzorke respondentov uskutočnili americkí vedci v roku

A)
B)
C)
D)

52) Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z ukážky 7?

A)
B)
C)
D)

53) Posledný odsek ukážky 7 tvorí:

A) B) C) D)

54) Akým jazykovým štýlom je napísaná ukážka 7?

Odpoveď:

55) Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 7?

Odpoveď:

56) Vypíšte z nasledujúcej vety v správnom poradí všetky spoluhlásky, v ktorých nastáva znelostná asimilácia (spodobovanie). (oddeliť čiarkou a medzerou)
Až štvrtina ľudí nedokázala na tieto otázky odpovedať správne.

Odpoveď:

Ukážka 8

Tibor Žilka a kol. – Štruktúra literárneho diela

Čas sa eviduje hlavne pri čítaní epického diela alebo pri sledovaní dramatickej inscenácie, televíznej či rozhlasovej hry. V epike sa rozlišuje čas rozprávania a čas, ktorý je predmetom rozprávania. Reálny čas príbehu je obyčajne dlhší než čas v rámci textu (čas rozprávača), čo platí predovšetkým o literárnych dielach z obdobia realizmu (Kukučín, Tolstoj). Ak sa príbeh vyrozpráva stručne a plasticky, zvýrazní sa fiktívna (vymyslená) skutočnosť a text nadobudne čr ty dramatickosti. Opačným prípadom je dlhé opisovanie takých udalostí v texte, ktoré trvali iba krátko. Tento postup sa využíva v textoch s výrazným zastúpením úvahových motívov, predovšetkým v psychologických románoch a v dielach s dlhými opismi prírody. V epike prevláda minulý čas, v dráme sa využíva prítomný čas.
Kým pásmo rozprávača je v minulom čase, pásmo postáv charakterizuje dialogická forma v prítomnom čase.
V lyrike sa text buduje zo subjektívnych dojmov a čas je v nej všeobecný, lebo sa môže vzťahovať na minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Lyrický text je v samej podstate založený na nadčasovom princípe.
(úryvok)

57) Do ktorej jazykovej formy patria umelecké texty, ktoré nevyjadrujú čas priamo, bezprostredne?

A)
B)
C)
D)

58) Ako sa volá štylisticko-gramatická forma vyjadrenia, pri ktorej sa uprostred minulého času rozprávania príbehu použije prítomný čas?

A)
B)
C)
D)

59) V ktorej z možností je uvedený prísudok z poslednej vety ukážky 8?

A)
B)
C)
D)

60) Ktorá veta je napísaná pravopisne správne?

A)
B)
C)
D)

61) V ktorej možnosti sú priezviská Tolstoj, Balzac, Verne a Orlov napísané v správnom tvare inštrumentálu jednotného čísla?

A)
B)
C)
D)

62) Ktoré dva slohové postupy, podľa ukážky 8, spôsobujú spomalenie deja v epickom diele? (oddeliť čiarkou a medzerou)

Odpoveď:

63) Napíšte dve slová, ktoré na základe ukážky 8 patria na zakryté miesta v nasledujúcej vete. (oddeliť čiarkou a medzerou)
Epický text získa na dramatickosti, ak sa podá ________ a ________.

Odpoveď:

64) Napíšte názov vednej disciplíny, zaoberajúcej sa literatúrou, do ktorej patrí text ukážky 8.

Odpoveď:


TIMMER TIMMER